ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเขว้าสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 - ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเขว้าสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
 - ผ.01
 - ผ.02
 - ผ.03-1
 - ผ.04
 - ผ.05
 - ผ.06
 - ผ.07
 - ผ.08
 - ยท.01
 - ยท.02
 - ยท.03
 - ผ.01 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
 - ผ.02 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)พ.ศ. 2560
 - ผ.08 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
 - ผ.03
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ 044-891097 E-Mail: admin@bankhwao.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology