ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ส่วนที่-1-บทนำ
 - ส่วนที่-2-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 - ส่วนที่-3-มิติที่-1-การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 - ส่วนที่-3-มิติที่-2-การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
 - ส่วนที่-3-มิติที่-3-การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 - ส่วนที่-3-มิติที่-4-การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฎิบัติราชการของเทศบาล
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ 044-891097 E-Mail: admin@bankhwao.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology