ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555
 - ประกาศใช้เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 - แผนงานเคหะและชุมชน
 - แผนงานการพานิชย์
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 - แผนงานการศึกษา
 - แผนงานบริหารทั่วไป
 - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - แผนงานสาธารณสุข
 - งบกลาง
 - ภาคผนวก
 - รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 - รายงานงบประมาณรายจ่าย
 - รายงานประมาณการรายรับ
 - รายละเอียดงบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
 - ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ
 - ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ
 - สารบัญ
 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560
 - ประการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560
 - ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 - คำแถลง
 - คำแถลงงบประมาณ
 - คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
 - คำแถลงงบประมาณรายรับ
 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 - รายละเอียด บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
 - รายละเอียด บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
 - รายละเอียด บันทึกหลักการและเหตุผล
 - บันทึกหลักการและเหตุผล
 - รายงานประมาณการรายจ่าย
 - รายงานประมาณการรายรับ
 - รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป
 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ 044-891097 E-Mail: admin@bankhwao.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology